ZÁSADY PROJEKTU
PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU OBCE PUSTIMĚŘ
„UTVÁŘÍME PUSTIMĚŘ“

 

 

 
Participační rozpočtování je způsob hospodaření s veřejnými výdaji, který umožňuje veřejnosti ovlivňovat použití těchto zdrojů. Participativní rozpočtování představuje aktivní zapojení občanů do politického rozhodování na lokální úrovni a z toho plynoucí včlenění aktuálních potřeb obyvatel do plánů rozvoje obce. V neposlední řadě dává obyvatelům možnost nahlédnout do fungování obecního úřadu a do správy obce.
 
ÚVODNÍ INFORMACE
 1. Společný projekt participativního rozpočtu obce Pustiměř (dále jen „obce“) a jejich občanů je pojmenován „Utváříme Pustiměř“ (dále jen „projekt“).
 2. Celková finanční částka stanovená zastupitelstvem obce Pustiměř na potřeby vítězných návrhů projektů místních občanů v r. 2019 je určená v maximální výši 200 tis. Kč.
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM
 1. Komunikační, informační kampaň                                               květen 2019
- veřejné setkání s občany k participativnímu rozpočtu. 5. 2019
 1. Podávání návrhů projektů občany obce                                   červen – červenec 2019
 2. Vyhodnocení a úpravy návrhů projektů                                   srpen 2019
 3. Seznámení veřejnosti s návrhy projektů                                   září 2019
- veřejná prezentace a diskuze nad návrhy projektů 9. 2019
 1. Veřejné hlasování o návrzích projektů občanů                       30. 9. – 4. 10. 2019
 2. Zveřejnění výsledků                                                                          listopad 2019
 3. Vyhodnocení projektu, pokračování v dalším roce              prosinec 2019, leden 2020
 4. Realizace vítězných projektů                                                       r. 2020
 
KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ KAMPAŇ
 1. Informování občanů o projektu probíhá průběžně po celý rok. Obec využije všech prostředků k informování občanů o tomto projektu a to takovým způsobem, aby motivoval občany k účasti v projektu.
 2. Informování proběhne prostřednictvím tištěných médií – letáčky, zpravodaj, elektronických médií – webových stránek obce (www.pustimer.eu), webových stránek projektu (www.utvarimepustimer.eu), facebookového profilu obce a informativních veřejných setkáních.
 3. V případě dotazů se mohou občané obrátit na starostu nebo místostarostu obce nebo svůj dotaz položit prostřednictvím emailové adresy utvarimepustimer@email.cz.
 
OBECNÁ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ OBČANY
 1. Návrh může podat každý občan obce Pustiměř, který v den podání návrhu dovršil 15-ti let.
 2. Navrhovatel musí mít alespoň jednoho zástupce, který v případě nepřítomnosti navrhovatele bude navrhovatele zastupovat ve všech potřebných náležitostech.
 3. Každý občan může podat nejvýše dva návrhy.
 4. Oblasti, ve kterých může být návrh podán, nejsou věcně nijak omezeny (sportoviště, dětská hřiště, úprava veřejných prostorů, dopravní infrastruktura, obecní mobiliář – lavičky, osvětlení, informační tabule apod., vzdělávání, volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň, odpady, kulturní a společenské akce atd.)
 5. Návrh musí být navržen a realizován výhradně na pozemcích či objektech v majetku obce Pustiměř nebo jejich organizací, které nejsou dotčeny právním vztahem dalšího subjektu (nájem, výpůjčka, pacht atd.).
 6. Návrh nesmí být v rozporu s rozvojovými koncepčními dokumenty obce (územní plán, program rozvoje obce apod.) a zároveň odpovídat platné legislativě.
 7. Náklady na jeden projekt nepřesáhnou limit 100 tis. Kč.
 8. Náklady na případnou projektovou dokumentaci jsou součástí rozpočtu projektu.
 9. Realizace projektu musí být v kompetenci obce Pustiměř a jejich organizací.
 10. Projekt nebude generovat provozní náklady, které vybočují ze standardní činnosti obce Pustiměř.
 
FORMÁLNÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ OBČANY
 1. Návrh musí být předložen na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1).
 2. Formulář bude dostupný v elektronické verzi na webových stránkách projektu www.utvarimepustimer.eu nebo v tištěné verzi na podatelně OÚ Pustiměř.
 3. Podání návrhu projektu bude možné prostřednictvím on-line formuláře dostupného na webových stránkách projektu www.utvarimepustimer.eu, e-mailem na adresu utvarimepustimer@email.cz nebo v tištěné verzi na podatelně OÚ Pustiměř.
 4. Termín přijímání návrhů projektů bude zveřejněn prostřednictvím informačních prostředků, které má obec k dispozici.
 5. Povinné náležitosti návrhu projektu:
 1. identifikace navrhovatele a jeho zástupce – jméno, příjmení, adresa, telefonický a emailový kontakt,
 2. výstižný název projektu,
 3. popis návrhu projektu – současný stav, zamýšlený stav, popis aktivit, využitelnost pro občany, počet občanů, kterých se bude týkat, sezónní využitelnost, provozní doba atd.,
 4. přesné místo realizace projektu (parcelní číslo, mapový výřez, foto) a prostorové požadavky,
 5. položkový rozpočet (viz příloha č. 2) – předpokládané náklady na realizaci projektu včetně nákladů na případnou projektovou či inženýrskou činnost a nákladů na údržbu.
 1. Nepovinné náležitosti návrhu projektu:
 1. ilustrační fotografie, obrázek projektu (výkresy, vizualizace), který bude sloužit k prezentaci návrhu na webových stránkách projektu,
 2. referenční projekty, inspirace.
 
VYHODNOCENÍ A ÚPRAVY NÁVRHŮ PROJEKTŮ
 1. Starosta s místostarostou provedou formální kontrolu odevzdaných návrhů.
 2. V případě formálních nedostatků bude navrhovatel vyzván k jejich odstranění a to do 14 dnů od data vyzvání k odstranění těchto nedostatků.
 3. Pokud návrh projektu nebude vypracován v souladu se zásadami projektu i po výzvě k jeho opravě, nebude zařazen do seznamu projektů určených k hlasování.
 
VEŘEJNÁ PREZENTACE A DISKUZE NAD NÁVRHY PROJEKTŮ
 1. Všechny návrhy vyhodnocené jako realizovatelné budou představeny na veřejném setkání, kde bude mít navrhovatel nebo jeho zástupce povinnost svůj projekt osobně představit.
 2. Veřejná setkání budou sloužit k dialogu a diskuzi nad předloženými návrhy.
 3. Veřejná setkání se budou konat v odpoledních hodinách a ve vhodných prostorách přístupných široké veřejnosti.
 4. Veřejná setkání budou svolána minimálně 15 dní před jejich konáním prostřednictvím informačních prostředků, které má obec k dispozici.
 5. Návrhy budou dále prezentovány minimálně na webu projektu www.utvarimepustimer.eu.
 6. Navrhovatel může s použitím vlastních prostředků prezentovat svůj návrh jakýmkoliv dalším způsobem.
 
VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ O NÁVRZÍCH PROJEKTŮ OBČANŮ 
 1. Výběr návrhů projektů určených k realizaci probíhá veřejným hlasováním.
 2. Termín hlasování o návrzích bude zveřejněn nejpozději 15 dnů před prvním dnem, kdy bude možné hlasovat.
 3. Hlasovat bude možné v průběhu pěti po sobě jdoucích pracovních dnů (pondělí – pátek).
 4. Hlasování bude probíhat elektronicky prostřednictvím registrace na webových stránkách projektu www.utvarimepustimer.eu nebo v úředních hodinách prostřednictvím hlasovacích lístků v tištěné podobě do zapečetěné urny v budově obecního úřadu Pustiměř.
 5. Přesná podoba hlasovacího lístku bude zveřejněna v dostatečném předstihu před začátkem hlasování.
 6. Hlasovat může každý občan Pustiměře, který nejpozději v poslední den hlasování dovrší věku 15 let a má trvalé bydliště v Pustiměři.
 7. Hlasující bude mít více hlasů (v závislosti na celkovém počtu návrhů), počet hlasů bude upřesněn před zahájením hlasování.
 8. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy projektů, jednomu návrhu projektu však může udělit maximálně jeden hlas.
 9. Hlasující nemusí využít všechny přidělené hlasy.
 
VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO HLASOVÁNÍ
Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem:
 1. po ukončení hlasování provede rada obce vyhodnocení a sestaví pořadí návrhů projektů („žebříček“) podle počtu získaných hlasů,
 2. na základě vytvořeného žebříčku dojde k rozdělení finančních prostředků, a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce hlasů až do vyčerpání přidělených financí,
 3. pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího projektu v žebříčku, bude se realizovat takový následující návrh, který bude možné zbývajícími finančními prostředky pokrýt,
 4. pokud dva či více návrhů projektů získají stejný počet hlasů, bude se realizovat ten, který má vyšší rozpočet.
 
ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ, REALIZACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ
 1. Seznam návrhů projektů určených k realizaci bude zveřejněn na webových stránkách projektu www.utvarimepustimer.eu a prostřednictvím dalších informačních prostředků, které má obec k dispozici.
 2. Realizaci vítězných návrhů vybraných občany obce Pustiměř zajišťuje obec Pustiměř.
 3. Návrhy určené k realizaci se stávají projekty participativního rozpočtu obce Pustiměř pro následující kalendářní rok.
 4. Finanční prostředky na vítězné návrhy projektů vybraných k realizaci budou zařazeny do návrhu rozpočtu na následující kalendářní rok (r. 2020).
 5. Navrhovatel projektu bude seznámen s postupem realizace projektu a bude mít možnost se v průběhu realizační fáze vyjadřovat k případným projektovým změnám.
 
 
VYHODNOCENÍ PROJEKTU PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ
 1. Vyhodnocení zrealizovaného ročníku participativního rozpočtu proběhne v rámci zasedání rady obce, zastupitelstva obce, ve spolupráci s navrhovateli projektů a občany Pustiměře.
 2. Připomínky budou přijímány i písemně a elektronickou formou – e-mailem.
 3. Na základě připomínek a hodnocení rozhodne zastupitelstvo obce o případném pokračování projektu „Utváříme Pustiměř“ v následujícím roce.
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto zásady byly schváleny na zasedání Zastupitelstva obce Pustiměř konaném dne 25. dubna 2019 usnesením číslo 92/19 Z 05 a nabývají účinnosti dnem jejich schválení.
 
 
V Pustiměři dne 25. dubna 2019.
 
 
 
FORMULÁŘ PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHU PROJEKTU
Jméno a příjmení navrhovatele:
Adresa:
Telefonický kontakt:
E-mail:
 
Jméno a příjmení zástupce navrhovatele:
Adresa:
Telefonický kontakt:
E-mail:
 
Název projektu:
(krátký, stručný, výstižný)
 
 
Popis projektu:
(současný stav, zamýšlený stav, popis aktivit, využitelnost pro občany, počet občanů, kterých se bude týkat, sezónní využitelnost, provozní doba atd.)
  
Místo realizace projektu a prostorové požadavky:
(co nejpodrobněji upřesnit – parcelní číslo, mapový výřez, foto)
 
 Nepovinné náležitosti návrhu projektu:
 1. ilustrační fotografie, obrázek projektu (výkresy, vizualizace), který bude sloužit k prezentaci návrhu na webových stránkách projektu,
 2. referenční projekty, inspirace.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tímto prohlašuji, že jako navrhovatel projektu v rámci participativního rozpočtu obce Pustiměř tímto uděluji souhlas se zpracováním těchto uvedených osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt a e-mail a dále fotografie a audiovizuální záznam (dojde-li k jejich pořízení), obci Pustiměř, se sídlem Pustiměřské Prusy 79, 683 21 Pustiměř.
Tyto osobní údaje budou zpracovávány správcem za účelem komunikace s navrhovatelem projektu a za účelem propagace projektu v rámci participativního rozpočtu obce Pustiměř. Tyto osobní údaje budou zpracovávány správcem po dobu aktivní účasti mnou navrženého projektu v procesech participativního rozpočtu „Utváříme Pustiměř“, nejdéle však 5 let.
 
  
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
Položka Popis Počet kusů Cena za kus (Kč) Cena celkem (Kč)
příklad:
lavička
parková lavička bez opěradla, délka 1,5 m, pozink a dřevo 5 2 500 12 500
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Celkové náklady související s realizací návrhu projektu:  
 
Poznámka: Jak zjistit výši nákladů?
Navrhovatel může udělat ke zjištění nákladů vlastní průzkum, například u dodavatelů služeb, požadovaných komponentů či u realizátorů podobných projektů. Pokud se jedná o návrh, pro jehož realizaci je nutné zpracovat projektovou dokumentaci (PD), musí být započteny také tyto náklady. Orientačně lze stanovit, že náklady na PD činí 10 % realizačních nákladů.
 
Krok 1
25%

Vymyslete pro svůj projekt jedinečný, krátký a výstižný název.

(současný stav, zamýšlený stav, popis aktivit, využitelnost pro občany, počet občanů, kterých se bude týkat, sezónní využitelnost, provozní doba atd.)

Co nejpodrobněji upřesnit. Například parcelní číslo, mapový výřez, foto.

a. ilustrační fotografie, obrázek projektu (výkresy, vizualizace), který bude sloužit k prezentaci návrhu na webových stránkách projektu,
b. referenční projekty, inspirace.
(pokud chcete nahrát vetší množství dokumentů, je nutné tyto soubory komprimovat do jednoho souboru- návod najdete zde.)

Krok 2
50%
# Položka Popis Počet kusů Cena za kus cena celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Krok 3
75%

Krok 4
100%